Egen skyld ved trafikulykker – Er du selv skyld i ulykken?

Mange er af den opfattelse, at man ikke har ret til erstatning, hvis man selv er skyld i en trafikulykke, hvor der er andre implicerede end ens eget køretøj. Dette er imidlertid ikke korrekt. Egen skyld i forbindelse med en ulykke påvirker ikke din ret til erstatning, men det kan dog have betydning for størrelsen af din erstatning.

Pligt til at tegne ansvarsforsikring

Alle billister har pligt til at tegne en ansvarsforsikring forbundet med deres køretøj. Man har altså som billist et objektivt ansvar for andres tilskadekomst i trafikken. Du skal derfor i tilfælde af ulykke rette dit erstatningskrav til modpartens ansvarsforsikring. Hvis modparten i en ulykke har forsømt sin pligt til at tegne den ellers lovpligtige ansvarsforsikring, så kan du imidlertid stadig få erstatning. Forsikringsordningerne har oprettet en såkaldt puljeordning til netop at dække en skadelidt i tilfælde af manglende forsikring. Den såkaldte puljeordning dækker også, hvis du skulle være impliceret i en ulykke, hvor modparten stikker af – en såkaldt flugtbilist.

Hvad skal man gøre efter et trafikuheld?

Det er vigtigt at kunne dokumentere, at der rent faktisk er sket et trafikuheld. Hvis politiet har været ude i forbindelse med ulykken, så skriver disse rapport, hvorfor denne er et godt bevis for, at du har været ude for et uheld. Man kan imidlertid sagtens godtgøre, at der er sket et trafikuheld, selvom politiet ikke har været ude på ulykkesstedet. Her skal man sørge for at få foretaget den fornødne dokumentation på, at ulykken har fundet sted. Dette gøres bedst i form af billeder af ulykkesstedet, udveksling af forsikringsoplysninger og vidneudsagn.

Det er en god ide at få et navn eller telefonnummer på mennesker, som har set ulykken, hvis forsikringsselskabet efterfølgende vil i kontakt med disse. Derudover bør du kontakte forsikringsselskabet hurtigst muligt for at styrke dit bevis.

Nedsættelse eller bortfald af erstatningskrav

Du kan som før nævnt få nedsat dit erstatningskrav, hvis du har handlet groft uagtsomt. Dette kræver imidlertid en høj grad af uansvarlighed fra førerens side. Her kan fx være tale om spirituskørsel. Hvis din erstatning skal nedsættes pga. egen skyld, så vil der som hovedregel ske nedsættelse med 1/3 af den oprindelige erstatningssum. Der kan også ske bortfald af dit erstatningskrav, men her kræves som oftest fortsæt eller som minimum meget grov uagtsomhed.

Det er altså meget få tilfælde, hvor du som ansvarlig skadevolder i et trafikuheld ikke kan få nogen form for erstatning. Dermed bør du altid kontakte forsikringen, fordi der som oftest er penge at hente, selvom du bærer hele eller hovedparten af skylden.