Erstatning for varigt mèn

erstatning for varigt ménMéngrad og varigt mén erstatning efter færdselsuheld

Såfremt dit uheld medfører varige helbredsmæssige gener, er der mulighed for at få erstatning for varigt mén. Erstatning for varigt mén opgøres på baggrund af den fastsatte méngrad.

Hvordan fastsættes méngraden?

Méngraden fastsættes ud fra en lægelig vurdering af hvilke varige helbredsmæssige konsekvenser du har fået efter ulykken. Vurdering foretges med udgangspunkt i Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel.

Hvor høj en méngrad skal der til for at få erstatning?

Méngraden skal som minimum udgøre 5 pct. for at du kan få erstatning. Såfremt du får erstatning via din egen ulykkesforsikring er det muligt, at méngraden skal være højere. Det afhænger af den enkelte forsikring. Du kan se minimuns méngraden i din forsikringspolice.

Hvor stor er erstatningen for varigt mén?

Méngraden ganges med en fastsat takst der i 2016 udgør 8.415 kr. pr. méngrad. Det vil sige, at fastsættes méngraden til 10 pct. får du udbetalt 84.150 kr. Det er muligt at få erstatning både fra modpartens forsikringsselskab og fra din egen ulykkesforsikring.

Hvornår fastsættes méngraden?

Méngraden fastsættes når de helbredsmæssige gener er stationære / stabile. Det vil i praksis ofte være omkring 12 måneder efter ulykkestidspunktet, hvor det forventes at symptomerne / generne ikke udvikler sig yderligere.

Kan jeg få erstatning ved en soloulykke?

Ved et solouheld er der ingen ansvarlig skadevolder. Du kan derfor kun få erstatning såfremt du selv har tegnet en ulykkesforsikring eller førerpladsdækning i tilknytning til bilens forsikring. Erstatningen fastsættes i forhold til forsikringssummens størrelse. Har du f.eks. en méngrad på 25 pct og er din forsikringssum på 1.000.000 kr. vil din erstatning udgøre 250.000 kr.

Kan man klage over fastsættelsen af méngraden?

Såfremt det er dit forsikringsselskabs lægekonsulent der har fastsat méngraden kan man anmode Arbejdsskadestyrelsen om at foretage en vurdering og fastsætte méngraden. Dette gælder også selv om der ikke er tale om at skaden er opstået ved en arbejdsskade.

Såfremt du har spørgsmål om erstatning i forbindelse med erstatning, eller ønsker at få din sag vurderet, er du altid velkommen til at kontakte os.