Forældelse af erstatningssag / erstatningskrav

Hvis du har været ude for en ulykke og er berettiget til erstatning, skal du ikke vente alt for længe med at rejse dit krav. Der findes nemlig en forældelsesfrist, som gør dit krav ugyldigt efter en bestemt tidsperiode. Du kan med andre ord ikke komme mange år senere og kræve erstatning for en skade, som du pådrog dig i forbindelse med en gammel ulykke. Det er derfor, at det er så vigtigt, at du hurtigt får dokumenteret dine skader og kontakter dit forsikringsselskab.

Forældelse

Forældelse betyder i bund og grund, at du efter et bestemt stykke tid mister retten til opfyldelse af det krav, som du ellers ville have haft. Reglerne om forældelse findes i forskellige dele af gældende lovgivning samt retspraksis og kan være ret komplicerede at overskue. Reglerne er forsøgt samlet i forældelsesloven og i forsikringsaftaleloven. Som udgangspunkt forældes et krav tre år efter forfaldstidspunktet. Det vil sige tre år efter det tidligste tidspunkt, hvor man kunne kræve at få sit krav opfyldt.
Fra hvilket tidspunkt tæller de tre år?
Når det drejer sig om personskade, er det reglen, at det afgørende for tidspunktet er, hvornår den pågældende skade har udartet sig på sådan en måde, at du med rimelighed har anledning til at gøre dit krav gældende. Hvis du har været involveret i et biluheld, skal du altså have konstateret, at du har skader efter uheldet i en sådan grad, at du er berettiget til erstatning.

Udskydelse af forældelsesfristen

Forældelsesfristen udskydes, hvis du ikke ved eller burde vide, at du har et krav over for forsikringsselskabet. I så tilfælde begynder treårsfristen først, når du er klar over eller burde være klar over, at du har et krav. Det er normalt ikke nok grund til at udskyde forældelsen, at du ikke kender, forstår eller har misforstået reglerne i forsikringen eller lovgivningen. Under alle omstændigheder er der dog en øvre grænse, som hedder 10 år fra forfaldstidspunktet. For ulykkesforsikringer kan der dog være omstændigheder, hvor der kan gå op til 30 år fra forfaldstidspunktet, inden forældelsesfristen træder i kraft.

Hvornår suspenderes forældelsen?

Forældelsen kan suspenderes i den tid, som det tager at behandle en sag, hvis en sag indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Uret sættes i stå, når sagen indbringes, uanset om sagsbehandlingstiden trækker ud. Du risikerer med andre ord ikke, at dit krav forældes, mens du venter på, at Ankenævnet skal behandle din sag. Når Ankenævnet har truffet sin afgørelse, går der mindst et år, inden sagen forældes. Hvis afgørelsen er gået dig imod, har du altså mindst et år til at anlægge sag ved domstolene, og her gælder samme princip. Når sagen indbringes for domstolene, suspenderes forældelsen.
Forældelse ved afvisning af krav

Hvis du har anmeldt din skade i rette tid til forsikringsselskabet, men forsikringsselskabet helt eller delvist afviser dit krav, indtræder forældelsen tidligst et år efter afslaget. Her har du altså også et år til at anlægge sag.
Forældelse ved accept af krav

Hvis du anmelder din skade i tide, og forsikringsselskabet accepterer dit krav, men anmoder om yderligere oplysninger til belysning af kravets størrelse, indtræffer forældelsen tre år efter forsikringsselskabets anmodning om yderligere oplysninger. Hvis du forholder dig passivt og ikke fremskaffer de supplerende oplysninger, kan der i nogle situationer være tale om, at dit krav forældes tidligere. Det er altså i din egen interesse at fremskaffe den dokumentation, som forsikringsselskabet anmoder om.
Gælder der en forældelsesfrist på 5 år?

Du vil muligvis høre folk fortælle dig, at forældelsesfristen er fem år i stedet for tre. Det var korrekt i forhold til tidligere lovgivning, men i 2008 fik vi en ny forældelseslov, der fastslår, at forældelse indtræder efter tre år.