Forsørgertabserstatning

Hvem kan kræve forsørgertabserstatning?

Du kan kræve forsørgertabserstatning, hvis du var gift eller registreret partner med afdøde. Derudover kan samlevende også kræve erstatningen. Der er ingen betingelse om, at man skal have boet sammen i et givent tidsrum for at være berettiget til erstatningen. Derimod må det stå klart, at den samlevende og afdøde skal have levet sammen i et ægteskabeligt lignende forhold med fx børn, fælles hus eller en sammenblandet økonomi.

Børn kan indtil det fyldte 24. år også opnå forsørgertabserstatning for deres afdøde forældre. Det forudsætter naturligvis, at der ikke er en ægtefælle, idet erstatningen i så fald ville gå til denne. Der stilles imidlertid også den afgørende betingelse, at den afdøde forældre reelt skal have forsørget børnene som kræver erstatningen. Forsørgelsesbetingelsen skal være opfyldt på dødstidspunktet, hvorfor en tidligere forsørgelse af børnene ikke er relevant for opnåelse af forsørgertabserstatning.

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år, for hvilke han/hun har forsørgelsespligt over for, så vil der altid blive udbetalt forsørgertabserstatning til disse børn. Forsørgertabserstatningen til de efterladte børn udgør, hvad afdøde skulle have betalt i børnebidrag i levende live. Man fordobler dette beløb, hvis barnet ikke har andre forsørgere end den afdøde. Det er vigtigt at være opmærksom på, at stedbørn og plejebørn også har ret til forsørgertabserstatning, hvis disse reelt set også er blevet forsørget af afdøde på tidspunktet for dødsfaldet.
Endelig kan der undtagelsesvist udbetales forsørgertabserstatning til andre nærtstående til afdøde. Dette sker ikke særligt ofte, og det må som minimum forudsættes, at de nærtstående reelt er blevet forsørget af afdøde. Dette betyder, at man gerne skal have haft fælles bolig og husholdning.

Man retter sit forsørgertabskrav imod den ansvarlige skadevolders forsikringsselskab.

Hvordan beregnes forsørgertabserstatningen?

Når erstatningen til de efterladte skal udmåles, så ser man på, hvad en person formentlig ville have tjent over en kommende 10-årig periode. Herefter får den berettigede udbetalt 30 % af dette beløb. Dette betyder, at hvis afdøde havde en indkomst på 300.000 kr., så beregner man erstatningen således 300.000 x 10 x 0,3 – altså en erstatning på 900.000 kr. Der er imidlertid en minimumssats, som reguleres hvert år. I 2015 udgør forsørgertabserstatningen som minimum 932.000 kr.

Dækning af begravelsesomkostninger:

Den person, som har afholdt udgifterne til begravelsen, kan som hovedregel kræve disse udgifter dækket af skadevolderen – herunder oftest dennes forsikringsselskab. Her opstilles ikke et krav om, at udgiftsholderen skal have været nærtstående med den afdøde – blot et krav om faktisk afholdelse af udgifter til begravelsen.

Skadevolderen og dennes forsikringsselskab er imidlertid kun forpligtiget til at dække, hvad der må betegnes som værende rimelige begravelsesudgifter. Det betyder, at alle sædvanlige udgifter forbundet med en begravelse vil blive dækket, fx kiste, vedligeholdelse af gravsted og let anretning efter begravelsen m.v. Mere specielle ønsker til begravelsen må derimod afholdes af de pårørende.

I nogle tilfælde kan man dog få dækket mere usædvanlige begravelsesudgifter. Her kan fx være tale om, at afdøde skal transporteres på tværs af landegrænser efter sin død.
Hvis afdødes kommune eller privat forsikring dækker nogle omkostninger til begravelsen i form af begravelseshjælp, så kan man ikke søge omkostningerne dækket hos den ansvarlige skadevolder før disse muligheder er udtømte.

Overgangsbeløb:

Man kan i forbindelse med dødsfaldet kræve et overgangsbeløb. Dette beløb er beregnet til dækning af uforudsete omkostninger i forbindelse med afdødes død. Hvis man som pårørende til den afdøde har ret til forsørgertabserstatningen, så har man som udgangspunkt også ret til dette overgangsbeløb. Man regulerer overgangsbeløbet årligt, og i 2015 udgør dette 156.500 kr. Dette kommer til udbetaling som et engangsbeløb.
Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at man ikke både kan opnå dækning af begravelsesudgifterne og overgangsbeløbet.