Trafikuheld og erhvervsevnetab

Erstatning for tab af erhvervsevne

Såfremt du efter din ulykke varigt har nedsat din evne til at arbejde, har du mulighed for at få erstatning for tab af erhvervsevne.

Det er oftest tale om en meget væsentlig erstatningspost, idet der kompenseres for den indtægt du ville have haft i resten af dit arbejdsliv.

Hvor stort skal erhvervsevnetabet være for at få erstatning?

Procenten for tab af erhvervsevne skal som minimum fastsættes til 15 pct. for der udbetales erstatning.

Hvornår kan erhvervsevnetabet fastsættes?

Vurderingen af erhvervsevnen kan først foretages når din helbredsmæssige situation er stationær / stabil efter piskesmældsulykken.

Hvordan foretages vurderingen af erhvervsevnen?

Størrelsen af tabet af erhvervsevne fastsættes i forhold til din indkomst på ulykkestidspunktet sammenholdt med indkomstmulighederne efter ulykken. Der foretages således et skøn over hvad skadelidte kunne forvente at have haft af indkomst såfremt ulykken ikke var indtruffet.

Kan man få erstatning som arbejdsløs?

Såfremt arbejdsløsheden på skadestidspunktet var af midlertidig karakter er mulighed for erstatning.

Hvordan opgøres erhvervsevnetabsprocenten?

Er din indkomst f.eks. 300.000 kr. efter ulykken, mod 400.000 kr. før ulykken udgør erhvervsevnetabsprocenten som udgangspunkt 25. Der er dog også et element af skøn i forbindelse med fastsættelse af erhvervsevnetabet.

Hvordan beregnes erstatningen?

Beregning af erstatning foretages ved at gange erhvervsevnetabsprocenten med en fastsat faktor på 10 samt årsindkomsten før ulykken.

Eksempel:

0,25 x 400.000 x 10 = 1.000.000 kr.